Regulamin Regulamin

REGULAMIN SKLEPU I NTERNETOWEGO „DYMEK”

I. INFORMACJE  OGÓLNE.
   
Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym  „DYMEK” działającym pod adresem: http://www.dymekhurtownia.pl
Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Jeżeli w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy: rozumie się przez to spółkę „DYMEK” Spółka Jawna Miśkiewicz z siedzibą    w Ogrodzieńcu przy ulicy Kościuszki 236, wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego przez  Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego  w Częstochowie pod numerem  KRS 0000103848, NIP 6491585408, REGON 273300696.

Sklepie:  rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę  pod adresem internetowym http://www.dymekhurtownia.pl

Towar: rozumie się przez to oferowane przez Sprzedawcę towary przeznaczone do sprzedaży detalicznej lub hurtowej.

Cena: rozumie się przez to cenę brutto Towaru  umieszczoną obok produktu. Cena jest wyrażona w polskich złotych i uwzględnia podatek VAT. Cena Towaru nie uwzględnia Kosztów  dostarczenia Towarów.

Koszt dostarczenia Towaru: rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towarów Zamawiającemu zgodnie z dokonywanym przez  niego Zamówieniem.

Zamówienie: rozumie się przez to zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej bądź telefonicznej.

Zamawiający: należy rozumieć przez to osobę pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą  osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.
 
Dostawca: rozumie się przez to osobę upoważniona przez Sprzedawcę do dostarczenia Towaru.


II. REJESTRACJA ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ.
 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo wypełniony przez Zamawiającego  Formularz Zamówienia lub Formularz Rejestracji, który znajduje się na stronie internetowej
 2. Minimalna kwota zamówienia wynosi 50zł.
 3. Każde złożone zamówienie będzie potwierdzone przez Sprzedającego telefonicznie oraz drogą mailową.
 4. Zamówienia budzące wątpliwość a także zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane.
 5. Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą będzie się odbywać  za pośrednictwem korespondencji elektronicznej,  bądź drogą telefoniczną.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 7. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie przed realizacją zamówienia.
 8. W przypadku , gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (a w szczególności na Zamianę Towaru na podobny o zbliżonych   właściwościach i Cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli kupujący wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar .

III. WARUNKI SPRZEDAŻY   

Ceny sprzedaży: dostawa produktów realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
Produkty na wagę: sprzedawane są po zważeniu oferowanego towaru w sklepie . Ilość zamawianego produktu należy podać jako dziesiątą część jednego kilograma np.0,3kg.
W przypadku towarów na wagę dostawę uznaje się za zgodną z Zamówieniem , jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi +/-5%.
Produkty mrożone: produkty typu mrożonki, lody itp. Przewożone będą w torbach termoizolacyjnych.

IV. WARUNKI DOSTAWY

Uwaga! Sprzedaż wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem odbioru przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe przez 24h na dobę przez wszystkie dni        w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez  Zamawiającego spośród godzin zawartych w Zamówieniu.
 2. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z  obowiązującymi przepisami tj: Niedziela, Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP (15.08), 1 listopada, 11     listopada. Sklep zastrzega sobie możliwość zawieszenia sprzedaży w dowolnym dniu roku o czym poinformuje klientów na stronie internetowej.
 3. Wartość zamówień kilku klientów dokonanych na ten sam adres nie jest sumowana.
 4. W przypadku zdarzeń losowych lub nadmiernej ilości zamówień, sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia bądź zmiany terminu dostawy o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 5. W przypadku nieobecności  Klienta pod wskazanym adresem w określonym czasie, zamówienie zostanie anulowane a klient zostanie obarczony kosztami transportu. Jeśli na wskutek absencji Odbiorcy niektóre produkty np. produkty świeże nie będą nadawały się do sprzedaży, klient zostanie dodatkowo obciążony ich wartością.
 6. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy  czy towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. Klient potwierdza zgodność zamówienia oraz odbiór przesyłki własnoręcznym podpisem Na formularzu odbioru Towaru.
 7. Zamawiający po sprawdzeniu zawartości Zamówienia ma obowiązek uiszczenia zapłaty wskazanej w dowodzie zakupu.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niezgodności przesyłki z Zamówieniem bądź jej niekompletności, Zamawiający zobowiązany jest nie przyjmować przesyłki oraz  podpisać sporządzony i podpisany przez Dostawcę Formularz Zwrotu Towaru.
 9. Podpisany przez Zamawiającego oraz Dostawcę formularz Zwrotu Towaru stanowi jedyną podstawę do rozpatrzenia reklamacji.
 10. Dostawca nie realizuje zwrotów kaucji za zwroty opakowań szklanych. Zwrotu tych opakowań  może dokonać Zamawiający jedynie w siedzibie firmy za okazaniem dowodu zakupu.

V. OBSZARY DOSTAW
Opłata za Dostawę będzie uwidoczniona na dowodzie zakupu.

Dostawy są realizowane wyłącznie w poniżej wymienionych miejscowościach:

Strefa A: Bzów, Centuria, Fugasówka, Kiełkowice, Kromołów, Markowizna, Morusy, Ogrodzieniec, Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia, Zawiercie, Żelazko.
Strefa B: Biskupice, Borowe pole, Centuria, Ciągowice, Giebło, Giebło kolonia, Gulzów, Hutki-kanki, Karlin, Kocikowa, Łazy, Mokrus, Morsko, Parkoszowice, Piaseczno, Pilica, Proęba, Rokitno, Rudniki, Skarżyce, Wysoka, Żerkowice.
Strefa C: Chechło, Chruszczobród, Cisowa, Dobra, Dobra kolonia, Dzwonowice, Gołchowice, Grabowa, Klucze, Kroczyce, Kwaśniów, Myszków, Niegowonice, Pradła, Rodaki, Ryczówek, Siewierz, Sławniów, Smoleń, Złożeniec.

VI. GODZINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 12.00, realizowane będą tego samego dnia pomiędzy godziną  13.00-17.00.
Zamówienia złożone po godzinie 13.00, realizowane będą dnia następnego.
W soboty zamówienia złożone do godziny 9.00 będą realizowane tego samego dnia do godziny 12.00.
Zamówienia złożone w sobotę po godzinie 9.00 oraz w Niedzielę, realizowane będą w Poniedziałek.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

Dostępnymi formami płatności jest:
- gotówka – zapłata następuje przy odbiorze Towaru
- przelew po zaksięgowaniu

Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz  z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

PŁATNOŚĆ ZA ZAKUPIONY TOWAR.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego Towaru bez ponoszenia dodatkowych kosztów poza kosztami odesłania Towaru, w terminie 10 dni od zawarcia umowy ze Sprzedającym. Zwracany Towar musi być w takim samym stanie jak w chwili zakupu tzn. nie może być używany, zniszczony, otwierany lub naruszony w jakikolwiek sposób, opakowanie także nie może być naruszone. Zwroty przyjmowane są tylko z dokumentem zakupy w siedzibie sprzedawcy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy przedmiotem zakupu są artykuły spożywcze.

XI. REKLAMACJA TOWARU.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w siedzibie Sprzedawcy. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. Klient ponosi koszty odesłania zareklamowanego produktu lub odbiera go osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do  niego za pobraniem.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszeń w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia w szczególności opakowania  Towaru, Oświadczenie o Odstąpieniu od  umowy zostanie uznane za bezzasadne a Towar nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku uznania zasadności reklamacji przez Sprzedawcę, zwrot należności Zamawiającemu następuje w drodze  przelewu  na konto. Zamawiającego. W tym celu Zamawiający winien wypełnić Formularz Zwrotu Towaru.
 4. Zamawiającemu przysługuje także prawo do zwrotu Towaru w siedzibie firmy. Polega ono na podpisaniu przez Zamawiającego oraz Dostawcę Protokołu Zwrotu, które powinno zawierać stwierdzenie o braku bądź wadliwości Towaru. W takim przypadku rozpatrzenie reklamacji następuje przy odbiorze Zamówienia. W razie uznania w. w  formy reklamacji, Sprzedawca wymieni Towar na pełnowartościowy, bądź jeśli jest to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych),Sprzedawca może zaproponować do wyboru inny Towar dostępny w  sklepie lub odpowiednio pomniejszyć kwotę zapłaty za Towar.
 5. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT dokumentujące zakupiony Towar.
 6. Reklamacji nie podlegają artykuły spożywcze.

X. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz uwag , prosimy kontaktować się w godzinach 7.00-17.00  pod numerem telefonu lub drogą mailową.

Postanowienia końcowe:
Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny bądź odmowy realizacji Zamówienia  w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.
Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dla celów realizacji zamówień i obsługi klienta zgodnie z ustawa z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
Zamieszczone na stronie internetowej  Informacje o oferowanych przez Sprzedającego produktach tj: waga, opis itd. Pochodzą od bezpośrednich producentów produktów. W zawiązku z powyższym ”DYMEK” HURT-DETAL SKLEP INTERNETOWY Nie ponosi  odpowiedzialności za ich niezgodność z rzeczywistością.

Firma „DYMEK” HURT-DETAL SKLEP INTERNETOWY  zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego  regulaminu.
Wszelkie zmiany będą ogłoszone na stronie internetowej sklepu.
Każdy klient ma prawo do modyfikowania swoich danych osobowych bądź usunięcia konta.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. Dz.U.Nr 22 poz.271.

Kontynuuj